Azbest

Co z tym azbestem?

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie, z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Osoba fizyczna, będąca właścicielem lub użytkownikiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosakowo – może ubiegać się w Urzędzie Gminy Kosakowo o dofinansowanie do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na zasadach określonych w Uchwale Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011r.

Wniosek oraz uchwałę można pobrać w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Przed przystąpieniem do prac…

  1. Prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji dachu podczas tych prac – wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego na co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót.
  2. Wybierz specjalistyczną firmę, która posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może wykonywać wszelkie czynności związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie i innych osób przebywających w pobliżu.

Po wykonaniu prac….

Pamiętaj, że firma zobowiązana jest przekazać Ci:

fakturę za wykonaną usługę;
oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac;
kartę przekazania odpadu na docelowe składowisko.