Opłata za korzystanie ze środowiska – kto i za co musi płacić?

Opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
  • jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami;
  • osób fizycznych nie będących podmiotem, o których mowa w pkt. 1, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
  • pobór wód z ujęć własnych,
  • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:

  • prowadzić aktualizowaną co  rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
  • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce
  • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/sprawy/sprawy_do_zalatwienia/srodowisko