Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000

Na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku – Wykonawcy projektu została udostępniona dokumentacja dla rejonu Zatoki Puckiej, na którą składają się:

  • Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
  • Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005
  • Wstępną wersję programu zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka

Integralną część Programu zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka stanowią następujące załączniki:

Załącznik 1. Michałek M., Kruk-Dowgiałło L. (red.). 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów). Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032). Praca zbiorowa. Wykonano na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. WW IM w Gdańsku Nr 6822, s. 388 oraz załączniki: I. Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji siedlisk lądowych, Ia. Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji siedlisk lądowych, II. Karty obserwacji siedlisk lądowych, III. Operat z wizji terenowej.

Załącznik 2. Meissner W., Bzoma S., Pankau J., Matczak M., Zaucha J., Szarafin T., Karwik A., Uścinowicz Sz., Fac-Beneda J., Nowacki J., Boniecka H., Gajda A., Gawlik W., Pardus J. 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) Zatoka Pucka (PLB 220005) w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6823, s. 330 oraz załączniki: I. Dokumentacja fotograficzna, II. Baza pokarmowa dla ptaków.

Załącznik 3. Zestawienie metodyk do oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków (z wyjątkiem ptaków) w rejonie Zatoki Puckiej i Ujścia Wisły. 2014. Błeńska M., Boniecka H., Gawlik W., Kruk-Dowgiałło L., Kuczyński T., Michałek M., Osowiecki A., Olenycz M., Opioła R., Pieckiel P., Szulc M., Solon J., Falkowski M., Fac-Beneda J., Meissner W., Nowacki J. 2014. Zestawienie metodyk do oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w rejonie Zatoki Puckiej i Ujścia Wisły. Nr WW 6825, s. 52. (Zestawienie metodyk… 2014).

Załącznik 4. Materiały kartograficzne dla rejonu Zatoka Pucka

Załącznik 5. Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Powyższe dokumenty zostały przekazane do recenzji i są analizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Po uwagach zespołu recenzentów ostateczne wersje projektów planów ochrony i programów zarządzania przekazane zostaną Ministrowi Środowiska. Ustanowienie planu ochrony poprzedzone zostanie przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oznacza to, iż po dniu 15 czerwca przeprowadzone zostaną tzw. ustawowe konsultacje społeczne i każda ze stron będzie mogła wnieść jeszcze sugestie do projektów planów ochrony.

Dokumenty są do pobrania na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku, link poniżej

http://www.im.gda.pl