Trzeba sprzątać. Właściciele posesji muszą dbać o czystość na swojej działce.

Rewolucja śmieciowa nie zwalnia właścicieli prywatnych posesji z obowiązku sprzątania na swojej działce czy polu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie prywatnych nieruchomości za porządek w dalszym ciągu odpowiedzialni są właściciele tych terenów.

Na drogach publicznych porządek zapewnia zarząd drogi. Jeśli właścicielem lub zarządzającym jest gmina, do niej należy sprzątanie.
Za czystość i porządek na osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
Na drogach krajowych, w tym autostradach i drogach ekspresowych, obowiązki te wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drogach wojewódzkich – marszałek województwa, na drogach powiatowych – starosta powiatu.
Za porządek w lasach państwowych odpowiada Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, a za utrzymanie czystości lasów prywatnych – ich właściciele, czyli osoby prywatne. Natomiast jeśli lasy są gminne – odpowiada gmina.
Plaże porządkuje ich właściciel, jeśli należą do gminy, sprzątaniem zajmują się służby gminne.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo (Uchwała Nr XXXV/107/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012 roku) właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku poprzez :
1.    wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne,
2.    zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3.    gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
4.    uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości,
5.    realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.