Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (konsultacje społeczne)

W ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża „Kosakowo III” na dz. nr 39/5 obręb Kosakowo gm. Kosakowo” jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235), Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (konsultacje społeczne) w zakresie w/ projektu.

Spotkanie odbędzie się dnia 08.07.2014r. o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy Kosakowo
(81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, sala posiedzeń I piętro)

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem ich zasadności i ewentualnie uwzględnione przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.